شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

هیئت مدیره

 اعضاء اصلی هیات مدیره :

۱-مجتبی صفایی

۲- عباس خرمی

۳-مصطفی توکلی

۴- حسین زاهدی

۵-محمد عباسی

۶- محمد خوشنویسان

۷-مهدی علی آبادی

اعضاء علی البدل هیات مدیره :

۱-محمد اسماعیل علیشاهی

۲- مظفر بزرگی

۳- مجید عظیمی

۴- حمیدرضا عباسی

بازرسان اصلی :

۱- سید علی تهوری

۲-سید محسن تقدسی

۳- مرتضی مسیحی

بازرس علی البدل :

۱- محمدعلی مجیدی

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد