شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

نمایی از سد گلپایگان و منطقه گردشگری