شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

مصاحبه رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و عمران با خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان گلپایگان

بریده جراید شهرستان

هفته نامه صدای گلپایگان – یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ – شماره ۳۵۹

دوهفته نامه بیان گلپایگان – دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ – شماره ۴۳

 

sedaye-golpayegan0

bayan0