شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

مسابقه انتخاب برند

         سهامدار گرامی؛ شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستانی گلپایگان در نظر دارد نسبت به انتخاب یک برند برای مجموعه فعالیتهای خود مطابق با اساسنامه و گزارش عملکرد  شرکت که در همین وب سایت قابل مشاهده هستند با مشخصات ذیل و با برگزاری مسابقه بین سهامداران شرکت اقدام نماید.لطفا در صورت تمایل به حضور در این مسابقه نام برند پیشنهادی خود را با ذکر توجیهات وتوضیحات به شماره تلگرامی ۰۹۹۰۲۷۳۱۸۹۱  حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ارسال نمائید.به بهترین نام پیشنهادی که به عنوان برند شرکت انتخاب گردد جایزه ی ویژه ای در مجمع عمومی اهدا می گردد.

مشخصات برند:

– نشان دهنده خدمات ،تولیدات و اهداف کلی شرکت باشد

– فارسی بوده ودارای معنی ومفهوم باشد

– تا حد امکان ساده،شفاف ،کوتاه ، جذاب و دارای تلفظ ساده و روان بوده و به خاطر سپردن آن راحت وآسان باشد

-قابل ثبت وحمایت حقوقی باشد

-اصل باشد(غیر تکراری باشد)

– چند گونه تلفظ نشود

-تهاجمی نباشد(اهانت آمیز به کسی یا چیزی نباشد)

-تصویر خوبی در ذهن ایجاد کند