شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

محل احداث مجتمع تفریحی – گردشگری ترنگ

گلپایگان ،محور کوچری،انتهای بلوار اناربار