شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

متن کامل مصاحبه مدیرعامل شرکت با اصحاب رسانه -آذرماه ۹۷