شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده