شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

شرایط عضویت سهامداران محترم در هیات مدیره شرکت اقماری عمرانی

قابل توجه سهامداران محترم

    باتوجه به مصوبه مجمع عمومی مبنی بر ایجاد شرکت اقماری عمرانی به افراد با مشخصات و سوابق به شرح جدول ذیل جهت عضویت در هیات مدیره شرکت عمرانی نیاز است . واجدین شرایط حداکثر تا تاریخ ۹۵/۰۲/۰۹ با مراجعه به دفتر شرکت تصویر مدرک تحصیلی و سوابق بیمه را تحویل نمایند .

ردیف مدرک تحصیلی گرایش تعداد نفرات سوابق بیمه
۱ کارشناس عمران و بالاتر عمران-سازه – آب ۲ داشتن حداقل ۳ سال سابقه بیمه که از طرف شرکت های پیمانکاری پرداخت شده باشد
۲ کارشناس مکانیک یا برق و بالاتر تمامی گرایش ها ۱ داشتن حداقل ۳ سال سابقه بیمه که از طرف شرکت های پیمانکاری پرداخت شده باشد