شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

شرایط اختصاصی داوطلبین تصدی هیات مدیره و بازرسین

براساس ماده ۱۸ اساسنامه شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان شرایط اختصاصی هیات مدیره به شرح ذیل میباشد

۱- دارا بودن حداقل ۳۰ سال سن

۲- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

۳- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی(برای ایثارگران مدرک تحصیلی کاردانی)

۴- دارا بودن حداقل ۳ سال سابقه مدیریت یا ۵ سال سابقه اجرایی

۵- عدم اشتغال در دوائر دولتی

شرایط بازرسین

۱- عدم اشتغال در دوائر دولتی