شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

دیدار با نماینده منتخب جناب اقای مهندس بختیار

در روز جمعه مورخ ۹۵/۲/۳۱ اعضای هیات مدیره و بازرسین شرکت توسعه و عمران جلسه ای با حضور نماینده منتخب در محل دفتر شرکت داشتند و تعدادی از اعضای هیات مدیره گزارشی از روند انجام امور ایجاد منطقه نمونه گردشگری ارایه نمودند که درپایان جناب اقای مهندس بختیار قول هرگونه مساعدت و همکاری در تسریع امور ایجاد منطقه نمونه گردشگری با توجه به از بین رفتن منطقه کوچری با ایجاد سد جدید را دادند.