شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

دستورالعمل نحوه محاسبه ارزش واقعي سهام

بسمه تعالی

دستورالعمل نحوه محاسبه ارزش واقعي سهام  در شركتهاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني

مقدمه:

در اجراي تبصره (۱) ماده (۴)  قانون تاسيس شركتهاي تعاوني توسعه و عمران  شهرستاني مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ وبه منظور شفاف سازي و تعيين ارزش واقعي سهام در شركتهاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني  اين دستورالعمل در (۴)  ماده و يك تبصره ابلاغ و  از تاریخ ۱۳۹۲/۰۱/۱۵ لازم الاجرا مي باشد.

ماده۱: تعاريف

وزارت: وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي (معاونت امور تعاون)

ادارات كل: ادارات كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استانها

شركت تعاوني : شركت‌هاي تعاوني توسعه و عمران شهرستانی  كه بر اساس قانون تأسيس شركت تعاوني توسعه و عمران شهرستاني  تشكيل  و به تبت مي رسند.

ارزش واقعي هر سهم : ارزش واقعي  هر سهم در شركت هاي تعاوني عبارت است از حاصل مابه التفاوت دارائيهاو بدهيها ي تجديد ارزيابي شده ، تقسيم بر تعداد سهام شركت تعاوني.

نرخ قابل تسعیر:عبارتند از نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر ( شامل انواع نرخهای برابری رسمی ، قراردادی و غیره ) که در فرایند تسعیر  بکار گرفته می شود.

مطالبات مشکوک الوصول: در فروش کالاو ارائه خدمات به طور نسیه ، معمولا درصدی از مطالبات از مشتریان ، علیرغم دقت در اعطای اعتبار به مشتری یا کارائی روش وصول مطالبات ، غیر قابل وصول خواهد بود . هزینه یا زیان ناشی از عدم امکان وصول مطالبات ، هزینه مطالبات سوخت یا مطالبات مشکوک الوصول خوانده می شود.

ارزش روز: اطلاعات بصورت روزانه یا در یک محدوده زمانی ارائه و بررسی شود

ارزش ویژه : مازاد بهای تمام شده تحصیل سرمایه گذاری بر ارزش متعارف دارائیها ی سرمایه پذیر شناسایی و در سالهای بعد مستهلک می گردد.همچنین اصطلاحی است که بعضا به جای “حقوق صاحبان سرمایه ” به کار برده شده است.

اصل احتیاط: اصل محافظه کاری یا احتیاط یکی از اصول محدود کننده حسابداری بوده و به عبارتی یعنی واحدهای تجاری نباید از روشهایی استفاده نمایند که آن روشها درآمدها و دارائیها را پیش از واقعه و هزینه ها و بدهیها را کمتر از واقع نمایش دهد.

ماده۲: هيأت مديره شركت تعاوني موظف است  در پايان هر سال مالي نسبت به تعيين قيمت سهام بر اساس اموال و دارائيها و بدهي هاي شركت با اخذ نظر كارشناس رسمي دادگستري اقدام نموده و ارزش واقعي سهام را مشخص و به اطلاع مجمع عمومي عادي برساند.

ماده۳: فرایند اجرایی:

  1. هیات مدیره موظف است سه ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نسبت به انتخاب کارشناس رسمی دادگستری اقدام نماید.
  2. هیات مدیره موظف است گزارش تجدید ارزیابی دارائیها و بدهیها و تعیین ارزش واقعی سهام را قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی به اطلاع بازرسان برساند.
  3. هیات مدیره موظف است یک نسخه گزارش ارزش واقعی سهام تعیین شده حاصل از تجدید ارزیابی دارائیها و بدهیها را قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی برای اداره کل ارسال نماید.
  4. هیات مدیره موظف است گزارش ارزش واقعی سهام تعیین شده حاصل از تجدید ارزیابی دارائیها و بدهیها را در دستورجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه قرار دهد.
  5. در مجمع عمومی عادی سالیانه گزارش حاصل از تجدید ارزیابی دارائیها و بدهیها بصورت جداگانه از گزارش آخرین وضعیت صورتهای مالی مطرح گردد.
  6. مابه التفاوت تجديد ارزيابي انجام شده در دفاتر قانوني شركت تحت عنوان صرف ياكسر سهام منظور گردد.
  7. با توجه به اینکه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی به حساب سود و زیان منعکس نمی شود ، هیچگونه پرداختی تحت عنوان سود به اعضاء انجام نشود.
  8. ادارات کل بر تهیه و ارایه گزارش ارزش واقعی سهام تعیین شده حاصل از تجدید ارزیابی دارائیها و بدهیها در مجامع عادی سالیانه نظارت خواهند نمود.

ماده۴:  ارزيابي دارائيها و بدهي هاي شركت تعاوني به شرح ذيل انجام مي گردد:

۱- ارزيابي  دارائيها

۱-۱-  موجودي نقد ريالي اوراق بهادار ، سپرده بانكي به ارزش دفتري و با احتساب سود متعلقه وجوه ارزي به نرخ قابل تسعير اعلام شده توسط بانك مركزي

۲-۱- حسابها و اسناد دريافتني ، پيش پرداختها متكي به جدول سني با در نظر گرفتن ذخيره مطالبات مشكوك الوصول به ارزش دفتري

۳-۱- موجودي كالا با در نظر گرفتن ذخيره كاهش ارزش موجودي (اقلام ضايعاتي) به ارزش دفتري ، در صورت تفاوت فاحش (بيش از ۲۰ درصد) بين ارزش دفتري و ارزش روز ، ملاك محاسبه ارزش روز خواهد بود.

۴-۱- سفارشات مواد و كالا بر اساس مخارج انجام شده.

  • – سرمايه گذاريها

۱-۵-۱- سهام ساير شركتها و موسسات در صورت قيمت گذاري در بورس به  ارزش روز و در غير اينصورت بر اساس نظر كارشناسي قيمت روز محاسبه و در نظر گرفته شود.

۲-۵-۱- معاملات ارزي بايد بر اساس نرخ تسعيراعلام شده توسط بانك مركزي ، به ارزش روز كارشناسي گردد.

تبصره:در صورتيكه تسعير نرخ ارز به ارزش روز دارائيها و سرمايه گذاريها كمتر از ارزش واقعي ثبت شده باشد، موضوع ماهيت بدهي مي يابد.

۳-۵-۱-ساير مشاركتها بر اساس ارزيابي قيمت روز.  در صورتيكه امكان محاسبه ارزش روز وجود نداشته باشد ملاك ارزش ويژه ، در آخرين صورتهاي مالي شركت مزبور مي باشد.

۶-۱- زمين ، ساختمان ، تاسيسات، ماشين الات ، اثاث اداري ، وسائط نقليه به قيمت قابل تبديل به نقد در زمان ارزيابي ( با فرض تداوم فعاليت و با رعايت اصل احتياط و پيش بيني ماليات و هزينه ها تبديل با فرض انجام معامله)

۷-۱- ساير دارايي ها از قبيل امتياز آب ، برق ، تلفن ، گاز ، به قيمت روز و ساير امتيازات وسرقفلي و علائم تجاري به قيمت قابل تبديل به نقد ( با رعايت اصل احتياط و پيش بيني هزينه هاي تبديل با فرض انجام معامله)

۲- ارزيابي بدهي ها:

۱-۲- حسابها و اسناد پرداختني ، پيش دريافتها ، وامها ( با احتساب كارمزد متعلقه تا زمان ارزيابي) به قيمت دفتري

۲-۲- محاسبه ذخيره مالياتي سال ما قبل زمان ارزيابي شركت ( ماليات ابرازي ، تشخيصي ، قطعي )

۳-۲- محاسبه ذخيره سنوات خدمت كاركنان معادل متوسط مقرر در قانون كار در ازاي سالهاي خدمت آنان

۴-۲-محاسبه سود تقسيم نشده سنوات قبل به قيمت دفتري

 

 

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد