شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

حضور رییس محترم جهاد و کشاورزی شهرستان گلپایگان در جلسه هیات مدیره

مورخ ۹۴/۱۰/۰۹ در راستای اهداف کوتاه مدت و میان مدت شرکت و استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های بخش کشاورزی در شهرستان گلپایگان آقای مهندس گل محمدی  رئیس محترم جهاد و کشاورزی شهرستان گلپایگان در جمع اعضای هیات مدیره حضور یافت و در خصوص سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال پایدار در بخش کشاورزی شهرستان مواردی از قبیل سرمایه گذاری در بخش مکانیزاسیون کشاورزی , آبیاری های نوین زمین های کشاورزی و موارد دیگری را مطرح نمودند. در پایان مقرر گردید کمیته ای تشکیل و موارد توجیه فنی و اقتصادی طرح ها بررسی و در جلسات آتی هیات مدیره مورد بررسی قرار گیرد.