شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

حضور اعضای هیات مدیره شرکت توسعه و عمران در شرکت جهاد نصر استان اصفهان

به منظوری اشنایی اعضای هیات مدیره شرکت توسعه و عمران شهرستان گلپایگان با تشکیلات سازمانی شرکت های سهامی اعضای محترم در دفتر اقای مهندس سفید گیر مدیر عامل یکی از شرکت های زیر مجموعه نصر حضور یافتند و از توصیه های ایشان و جناب اقای مهندس مصور یکی از مدیران شرکت جهاد نصر بهره مند شدند.  ایجاد تعداد محدودی شرکت اقماری زیر مجموعه این شرکت با توجه به اینکه ماهیت شرکت تو سعه و عمران هلدینگ می باشد و وارد نشدن  شرکت مادر به کارهای اجرایی و بهره مندی از مشاوران حقوقی با تجربه از توصیه های مدیران شرکت نصر بود و در پایان قول مساعدت و همکاری در تمامی زمینه ها داده شد.