شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

جلسه هم اندیشی روش تامین مالی پروژه گردشگری بالادست سد کوچری

در این جلسه که با دعوت از صاحبنظران در حوزه های مختلف  و باحضور مشاوران طرح آقایان دکتر رستمی و دکتر آماده و اعضاء هیات مدیره شرکت در سالن اندیشه مرکز بهداشت شهرستان گلپایگان برگزار گردید.

در جهت مشارکت و بهره مندی هرچه بیشتر از نظرات و پیشنهادات صاحبنظران در خصوص روش پیشنهادی مشاور محترم جهت تامین مالی و الگوی انتشار اوراق منفعت در این راستا،جلسه ای در تاریخ ۹۹/۰۶/۲۶ برگزار گردید.

این جلسه با ارائه شرح مختصری از الگوآغاز و در ادامه از نظرات و پیشنهادات حاضران استفاده گردید.

ایجاد یک شرکت اقماری جهت مدیریت کلی مجموعه

مشارکت درساخت و بهره برداری مطابق با ویژگیهای منطقه و فروش اوراق انتفاع با تنظیم قرارداد مرتبط از مواردی بود که در این جلسه مورد نقد و بررسی قرارگرفت.