شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

جلسه مشترک هیات مدیره و هیات موسس

در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۹ جلسه مشترک هیات مدیره و هیات موسس شرکت عمران و توسعه گلپایگان بر اساس دعوت قبلی در محل دفتر شرکت برگزار گردید. در ابتدای این جلسه رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت توسعه و عمران گزارشی از روند اجرایی مجموعه گردشگری ارائه نمودندو در ادامه اعضای محترم ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های انجام شده دیدگاههای خود را در خصوص بر طرف نمودن موانع پیش روی احداث مجموعه گردشگری و همچنین طرحهای اقتصادی زود بازده عنوان نمودند.