شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

جلسه مجمع عمومی فوق العاده

جلسه مجمع عمومی شرکت توسعه و عمران شهرستانی گلپایگان در روز دوشنبه مورخ ۲۴/۱۲/۹۴ برگزار گردید پس از ارائه گزارش توسط مدیر عامل به نمایندگی از هیات مدیره و بازرسان شرکت موارد مندرج در صورتجلسه، مصوب گردید.