شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

جلسه بررسی طرح سایت گردشگری محور کوچری

در جلسه مورخ ۲۲ آبان ماه با حضور اعضاء هیئت مدیره شرکت و مدیر پروژ شرکت مهندسی مشاوره بوم آورد جناب آقای دکتر صالحی نیا به ارائه طرح پیشنهادی جهت بررسی، برگزار گردید.