شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

جذب یک نفر مشاور حقیقی با حداقل مدرک کارشناسی حقوق

سهامداران محترم
شرکت توسعه و عمران شهرستان گلپایگان در نظر دارد به منظور انجام امور حقوقی شرکت از یک نفر مشاور حقیقی با حداقل مدرک کارشناسی حقوق از بین سهامداران محترم استفاده نماید.واجدین شرایط حداکثرتا تاریخ۹۴/۱۱/۰۵ به دفتر شرکت مراجعه نمایند.