شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

ثبت نام از متقاضیان نامزدی در انتخاب بازرسان وهیات مدیره شرکت تعاونی توسعه وعمران گلپایگان

بنام خدا

سهامداران محترم شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستان گلپایگان

باسلام واحترام 

       پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه اطلاعات و هفته نامه صدای گلپایگان مورخ سوم شهریور ماه ۱۴۰۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی توسعه وعمران گلپایگان و ذیل دستور جلسه مجمع مبنی بر انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان ،بدینوسیله از داوطلبان تصدی در سمتهای  هیات مدیره  وبازرسی شرکت  دعوت میگردد جهت ثبت نام حداکثر تا پایان وقت اداری روزچهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ به دفتر شرکت واقع درگلپایگان خیابان غدیر روبروی خیابان بهار مراجعه فرمایند.

                                                                    هیات مدیره شرکت تعاونی توسعه وعمران گلپایگان