شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

ثبت نام از متقاضیان سمت بازرسی شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستانی گلپایگان

باسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران عزیز و نمایندگان محترم منتخب شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستانی گلپایگان میرساند با عنایت به برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۴ ، وانتخاب بازرسان اصلی وعلی البدل  شرکت توسط نمایندگان منتخب ، متقاضیان سمت بازرسی در شرکت  تعاونی توسعه وعمران شهرستانی گلپایگان برای یکسال مالی،حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۶ فرصت دارند با مراجعه به دفتر شرکت واقع در گلپایگان – پارک شهر – روبروی کانون پرورش فکری کودکان(اداره تعاون سابق)،نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

امور اداری وروابط عمومی شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستانی گلپایگان