شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

تمدید مهلت خرید سهام خزانه

بدینوسیله به اطلاع می رساند بنابر درخواست مکرر سهامداران عزیز به منظور تمدید مهلت خرید سهام خزانه ،بر اساس مصوبه هیات مدیره شرکت مهلت خرید سهام مذکور تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ تمدید شد. متقاضیان میتوانند در ساعات اداری به جز ایام تعطیل و تا تاریخ اعلام شده به دفتر شرکت واقع در گلپایگان ،خیابان غدیر ، (اداره تعاون سابق) مراجعه نمایند. این مهلت غیر قابل تمدید و سایر شرایطی که در اطلاعیه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ مربوط به خرید سهام خزانه بوده ،به قوت خود باقیست .