شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

تمدید مهلت ثبت نام متقاضیان استخدام

با توجه به مصوبه هیات مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان ثبت نام متقاضیان استخدام تا روز پنج شنبه مورخ ۹۴/۸/۲۸ تمدید گردید .ضمنا ازمون در روز شنبه مورخ ۹۴/۸/۳۰ساعت ۱۳ در محل شرکت برگزار خواهد شد و مواد ازمون اطلاعات عمومی حسابداری و قانون تجارت می باشد.

 

شرکت توسعه و عمران شهرستان گلپایگان