شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

تمدید مهلت ثبت نام از متقاضیان سمت بازرسی

باسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم  شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستانی گلپایگان میرساند مهلت ثبت نام از متقاضیان سمت بازرسی در شرکت تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ تمدید شد.متقاضیان میتوانند جهت ثبت نام با در دست داشتن اصل وکپی شناسنامه ،کارت ملی ،مدرک تحصیلی وپایان خدمت(برای آقایان) به دفتر شرکت واقع در پارک شهر – روبروی کانون پرورش فکری کودکان(اداره تعاون سابق) مراجعه فرمایند.

هئیت مدیره شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستان گلپایگان