شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

تصویر آگهی چاپ شده در روزنامه اطلاعات مورخ سوم شهریورماه ۱۴۰۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستان گلپایگان