شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

برگزاری مجمع نمایندگان سال ۹۸

جلسه مجمع عمومی شرکت تعاونی توسعه و عمران در تاریخ ۹۸/۷/۲ راس ساعت ۱۶ در محل مدرسه شهید احمدی با حضور ۵۴ نفر از تعداد کل ۷۴ نفر اعضاء(بالغ بر ۷۲ درصد)تشکیل گردید.

در این جلسه پس از انتخاب هیات رئیسه،ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره و پیشنهادات توسط مدیر عامل شرکت صورت پذیرفت.

درادامه گزارش صورتهای مالی توسط حسابدار شرکت ارائه و مورد تایید اعضاء قرار گرفت و در ادامه گزارش بازرسی توسط نماینده بازرسان ارائه شد.

آخرین برنامه جلسه برگزاری انتخاب بازرسین شرکت برای یکسال مالی بود که آقایان سید علی تهوری،مرتضی مسیحی و محسن تقدسی بعنوان بازرسان اصلی و آقای حجت اله داودوندی بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.