شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

برگزاری دومین همایش کشوری مدیران شرکتهای تعاونی توسعه وعمران شهرستانی

مورخ ۸ آبان ماه سال جاری با همت شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان دومین همایش سراسری مدیران تعاونی توسعه و عمران در گلپایگان برگزار گردید.