شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

برگزاری جلسه با جناب آقای مهندس اخوندی معاون امور اراضی سازمان جهاد و کشاورزی استان اصفهان

در روز سه شنبه مورخ ۹۴/۱۱/۲۷ تعدادی از اعضای هیات مدیره شرکت توسعه و عمران با حضور در دفتر جناب آقای مهندس آخوندی، معاون امور اراضی استان ضمن ارائه گزارش از روند ایجاد شرکت و ایجاد منطقه نمونه گردشگری، خواستار مساعدت و تسهیل گری امور اراضی استان در واگذاری زمین شدند که ایشان ضمن تشویق اعضای هیات مدیره قول هرگونه مساعدت و در زمینه صدور مجوزهای قانونی را دادند.