شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

بازدید از محل احداث منطقه گردشگری

photo_2015-11-22_21-34-57photo_2015-11-22_21-35-01

 

به منظور اشنایی اعضای هیات مدیره و بازرسین شرکت توسعه و عمران از محل سایت گردشگری عصر روز یکشنبه مورخ ۹۴/۰۹/۰۱ بازدیدی از محلهای پیشنهادی صورت گرفت و نقاط ضعف و قوت از نزدیک مورد بررسی و مقرر گردید موارد به شرکت مهندسین مشاور که در اینده ای نزدیک انتخاب خواهد شد متذکر گردد.