شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

اعلام آمادگی و ارسال رزومه ۲۶ شرکت جهت طراحی و مطالعات سایت گردشگری

پیرو فراخوان مورخ ۹۴/۹/۳ جهت انتخاب شرکت مهندسین مشاور جهت طراحی و مطالعات سایت گردشگری ۲۶ شرکت رزومه خود را ارسال نموده که ارزیابی کیفی انها بعد از نظر کارشناسی در دستور کار هیات مدیره شرکت قرار خواهد گرفت و بهترین و باتجربه ترین شرکت انتخاب خواهد شد.