شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

اطلاعیه

اطلاعیه

از سهامداران محترم درخواست می شود، نسبت به پرداخت اقساط خرید سهام خود اقدام نمایند؛ بدیهی است بر اساس مصوبه هیئت موسس در صورت عدم پرداخت ، شرکت مجاز به صدور برگ سهام به مبلغ پرداخت شده می باشد.

شرکت توسعه و عمران شهرستان گلپایگان