شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

اطلاعیه پرداخت اقساط سهام

ضمن تشکر از کلیه سهامداران برای مشارکت در تاسیس شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی گلپایگان  به اطلاع می رساند آن دسته از سهامدارانی که بخشی از سهام را نقداً پرداخت نموده و مابقی آن را تعهد نموده اند به صورت اقساط پرداخت نمایند ، می بایست  با توجه به جدول زیر با مراجعه به بانک توسعه تعاون نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام نمایند .

تعداد اقساط : ۸

زمان پرداخت اولین قسط : پایان مرداد ۱۳۹۴

زمان  پرداخت آخرین قسط : پایان اسفند ۱۳۹۴

 

تعداد سهام مبلغ نقدی واریز شده سهام مبلغ تعهد شده سهام مبلغ هرقسط
۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۲۰۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰

۳۵۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰۰

۴۵۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰۰۰

۹۰۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰

۶۲۵۰۰۰

۷۵۰۰۰۰

۸۷۵۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

۱۱۲۵۰۰۰

۱۲۵۰۰۰۰