شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

آگهی دعوت مجمع عمومی مرحله اول

شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی گلپایگان (در شرف تاسیس)

 در راستای اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغیه اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ، جلسه مجمع عمومی مرحله اول شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی گلپایگان (درشرف تاسیس) به شرح جدول ذیل در محل سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی واقع در پارک هفده تن تشکیل می گردد .

لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با دردست داشتن کارت ملی و رسید پذیره نویسی به ترتیب مقرر در جدول ذیل و در ساعت تعیین شده در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل  خود را کتباً معرفی نمایید .

ضمناً به اطلاع می رساند که به موجب ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر ۳ رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای وکالت ، می بایست به همراه وکیل خود حداکثر تا یک روز قبل از روز رای گیری به اداره تعاون سابق واقع در پارک شهر حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت ، برگ ورود به مجمع را دریافت دارند .

داوطلبان تصدی نمایندگی موطفند حداکثر پنج روز قبل از رای گیری با حضور در دفتر تعاونی فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند .

دستور جلسه :

-انتخاب نمایندگان

(سهمیه نماینده هر حوزه ۱۰ نفر می باشد)

هیات موسس

ساعت تاریخ شماره عضویت حوزه انتخاب نمایندگان
۱۶ الی ۱۹ سه شنبه ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ ۱   الی   ۴۰۰ حوزه یک
۱۶ الی ۱۹ چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱  ۴۰۱  الی   ۸۰۰   حوزه دو
۱۶ الی ۱۹ پنج شنبه ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ ۸۰۱  الی  ۱۲۰۰ حوزه سه
۱۶ الی ۱۹ شنبه ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ ۱۲۰۱  الی   ۱۶۰۰ حوزه چهار
۱۶ الی ۱۹ یکشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ ۱۶۰۱  الی  ۲۰۰۰ حوزه پنج
۱۶ الی ۱۹ دوشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ ۲۰۰۱  الی  ۲۴۰۰ حوزه شش
۱۶ الی ۱۹ سه شنبه ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ ۲۴۰۱  به بعد حوزه هفت

رای گیری از اعضای محترم صرفاً براساس شماره عضویت و در روز و ساعت تعیین شده صورت خواهد گرفت