شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی(نوبت اول) تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۰۳/۲۱

باسمه تعالی

جلسه مجمع عمومی عادی(نوبت اول)  شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستانی گلپایگان راس ساعت ۱۷ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ در محل سالن اجتماعات دبستان شهید احمدی به آدرس:گلپایگان –  خیابان آیت الله گلپایگانی – خیابان شهید احمدی – دبستان شهید احمدی،تشکیل می گردد. لذا از کلیه نمایندگان محترم منتخب دعوت می شود راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند

دستور جلسه:

– گزارش هیات مدیره وبازرسان

– طرح وتصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۵

– تعیین خط مشی آینده شرکت

– انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسان برای یکسال مالی

ضمنا داوطلبان سمت بازرسی می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی با مراجعه به دفتر شرکت  واقع در گلپایگان – پارک شهر- خیابان غدیر – اداره تعاون سابق  ، فرم داوطلبی را تکمیل وتحویل نمایند.لازم به ذکر است ثبت نام از نمایندگان منتخب وسایر سهامداران متقاضی بعمل می آید.

هیات مدیره شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستانی گلپایگان