شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان
 
موقعیت پروژه ی گردشگری کوچری